Rachunkowość według bieżącej siły nabywczej pieniądza

1550

Rachunkowość według bieżącej siły nabywczej pieniądza

Rachunkowość mająca na celu zniwelowanie zniekształceń pomiaru wynikających ze zmniejszania się relatywnej wartość pieniądza w czasie w warunkach inflacji. Konwencja kosztu historycznego opiera się na założeniu, że siła nabywcza pieniądza mimo upływu czasu pozostaje w miarę porównywalna. Tymczasem używanie jako miary pieniądza, którego wartość z upływem czasu ulega znacznym zmianom, jest warte mniej więcej tyle samo, co pomieszanie dwóch różnych walut. W celu rozwiązania tego problemu, rachunkowość według bieżącej siły nabywczej pieniądza dokonuje indeksacji wartości przyjętych według kosztu historycznego, tak aby sprawozdania finansowe odzwierciedlały siłę nabywczą (czyli rzeczywistą wartość) pieniądza. Patrz również rachunkowość według kosztów bieżących i rachunkowość w warunkach hiperinflacji.