Stopa nominalna obligacji

1301

Cena obligacji wyrażona jako procent jej wartości nominalnej, czyli kwoty umownej należnej w terminie wykupu. Ze względu na arbitraż cenowy ceny obligacji rzadko są takie same jak ich wartość nominalna, gdy ich stopa oprocentowania różni się od rynkowych stóp procentowych. Tradycyjnie na rynkach obligacji podaje się ceny nie w postaci pieniężnej, a raczej w postaci stopy nominalnej.