Ujawnienia w trybie ciągłym

1465

Ujawnienia w trybie ciągłym

Ujawnianie i publikacja informacji o wszelkich istotnych zdarzeniach mających miejsce pomię- dzy terminami sprawozdawczymi. Ujawnienia takie mogą obejmować zmiany prognoz, zmiany przepisów, zdarzenia na rynku itp., tzn. wszelkie informacje, jakie mogą mieć wpływ na decyzje inwestorów. Oczywiście należy przyjąć pewien próg istotności, inaczej bowiem rynek zostałby zalany nadmiarem danych. Ciągłość ujawniania informacji znacznie ułatwił internet, dzięki niewielkim kosztom i niekłopotliwości przekazu. Należy jednak dodać, że ze względu na ścisłą kontrolę ze strony organów regulacyjnych, obowiązek terminowego ujawniania wymaganych informacji często stawia firmy przed dylematem: „Za dużo ujawnień?” „Za mało?”.