Protokół (posiedzenia rady nadzorczej lub zarządu)

1326

Protokół (posiedzenia rady nadzorczej lub zarządu)

Pisemny dokument relacjonujący przebieg dyskusji i decyzje podjęte na posiedzeniu rady nadzorczej lub innego formalnego zgromadzenia. Protokoły takie są przeglądane przez biegłego rewidenta w celu prześledzenia decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwo i sprawdzenia, czy omawiane w nim zdarzenia księgowe znajdują odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym.