Zasada bezpiecznego portu (amerykański żargon prawniczy)

1621

Zasada bezpiecznego portu (amerykański żargon prawniczy) • Safe Harbour Rule (USA legal vernacular)

Występująca w amerykańskim prawie spółek koncepcja, zgodnie z którą strona spełniająca określone wymogi jest chroniona przed niekorzystnymi sankcjami prawnymi. Zasadę bezpiecznego portu stosuje się często w sytuacjach pewnej niejednoznaczności wymogów prawnych, która niesie ryzyko nałożenia sankcji za popełnienie nieumyślnego naruszenia. W kwestiach związanych z oceną sytuacji przedsiębiorstwa w sprawozdaniu zarządu (np. w zakresie przyszłych możliwości i czynników ryzyka) zasada bezpiecznego portu może być niezbędna w celu ochrony członków zarządu przed sankcjami prawnymi – pod warunkiem, że będą w stanie wykazać, że działali w dobrej wierze.

Zasada bezpiecznego portu