Prace badawcze i rozwojowe w toku

1474

Prace badawcze i rozwojowe w toku

Technologia, która została nabyta w wyniku połączenia z innym podmiotem i będzie wykorzystywana w pracach badawczych i rozwojowych nowo powstałego przedsiębiorstwa. Zgodnie z zasadami rozliczania połączenia przedsię- biorstw, technologia taka należy do wartości niematerialnych i prawnych, i może zostać natychmiast odpisana przez nabywcę. Wyceny wartości prac badawczych i rozwojowych w toku dokonuje nabywca, co sprawia, że jest to subiektywne oszacowanie. W USA Komisja Papierów Wartościowych i Giełd czujnie obserwuje przypadki ujmowania prac badawczych i rozwojowych w toku, aby zapobiegać nadużyciom (patrz upiększanie wyników). Wyceniając prace badawcze i rozwojowe w toku zbyt wysoko, nabywca może dokonać zawyżonego odpisu, a przez to stworzyć ukryte rezerwy na dalsze lata działalności.