Zarachowane przychody z tytułu odsetek (w bilansie kredytodawcy)

1387

Zarachowane przychody z tytułu odsetek (w bilansie kredytodawcy)

Wykazywane w bilansie kredytodawcy odsetki należne, jeszcze nie uzyskane. Należności z tytułu odsetek, które nie są jeszcze wymagalne, ale zostały naliczone, stanowią część rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu. Do kwoty głównej (kapitału) udzielonego kredytu mogą zostać dodane również odsetki wymagalne – w tych dość rzadkich przypadkach, gdy ich niezapłacenie nie stanowi niedotrzymania zobowiązania (czyli gdy np. istnieje okres karencji w finansowaniu przedsięwzięcia) i gdy zdolność spłaty narastającej kwoty jest zapewniona (np. przez odpowiednie zabezpieczenie). W przypadku kredytu operacyjnego, krótkoterminowego kredytu odnawialnego lub kredytu obrotowego, odsetki mogą być kapitalizowane pośrednio, w miarę jak kredytobiorca wykorzystuje środki z przyznanego kredytu na spłatę odsetek od linii kredytowej. Praktyka taka może być jednak ryzykowna, ponieważ kredytobiorca w efekcie wykorzystuje środki dostarczone przez bank do obsługi zadłużenia. Bywa to uzasadnione w przypadku, gdy kredytobiorca uzyskuje taką marżę, która zapewnia pokrycie z przyszłej konwersji aktywów.