Zobowiązanie (umowne)

2537

Zobowiązanie (umowne)

Wynikający z umowy obowiązek dokonania zapłaty lub świadczenia usług. Typowe zobowiązania umowne obejmują:

  • zobowiązania wobec pracowników i dostawców,
  • opłaty za leasing operacyjny,
  • zobowiązania wynikające z kontraktów o budowę środków trwałych,
  • zobowiązania z tytułu umów kredytowych (w przypadku banku – promesa kredytowa),
  • zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji,
  • nieuregulowane płatności z tytułu instrumentów pochodnych,
  • zobowiązania z tytułu wyroków sądowych.

Ponieważ zobowiązania umowne odzwierciedlają przyszłe rozchody pieniężne, nie można ich uznawać za aktualne zobowiązania bilansowe, lecz raczej ujawniać w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Ponieważ rozchody gotówkowe są ważną kwestią przy wycenie i analizie kredytowej, stanowią one przedmiot zainteresowania użytkowników sprawozdań. Często wiąże się z nimi pewien element zmienności – przykładowo, umowa leasingu może zawierać klauzulę umożliwiającą jej wypowiedzenie pod warunkiem zapłacenia określonej kwoty. Natomiast zobowiązania umowne, których wielkości nie da się określić, klasyfikowane są jako zobowiązania warunkowe.