Aktualizacja wyceny do wartości rynkowej

1009

Aktualizacja wyceny do wartości rynkowej (żargon)

Dopasowywanie wartości bilansowych aktywów w obrocie do ich wartości rynkowych w dniu sprawozdania. Wszelkie zmiany wobec wcze- śniejszego okresu sprawozdawczego przechodzą przez rachunek zysków i strat jako niezrealizowane zyski lub straty. Zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, taka wycena papierów będących w obrocie jest metodą zakazaną.