Instrumenty terminowe typu forward

983

Ogólny termin opisujący dowolny kontrakt terminowy – lub po prostu „forward”. Kontrakty forward to pozagiełdowe instrumenty pochodne, wyrażenie zgody dokonanie transakcji w określonym momencie, który nastąpi w późniejszym terminie. Zwykle kontrakty forward są narzędziem zabezpieczającym, mają- cym zablokować ceny w  przyszłości, a  tym samym usunąć ryzyko ceny dla sprzedawcy, zajmującego „długą” pozycję. Por. z kontraktem terminowym typu futures, standaryzowanego kontraktu, który może być w obrocie na płynnym rynku.