Marże – Spredy obligacji

1082

Marże – Spredy obligacji

Różnica w stopach zwrotu mię- dzy obligacjami o wysokim ryzyku i o niskim ryzyku, co odzwierciedla potrzebę rynku skompensowania ryzyka kredytowego. Marże będą dodawane do stopy procentowej obligacji wolnej od ryzyka, np. do bonu skarbowego lub obligacji skarbowej (USA). Porównania powinny być robione przy jednakowym terminie zapadalności, ponieważ stopy zwrotu różnią się także pod tym względem. W czasach wysokiej płynności lub wysokiego zaufania marże będą się raczej zawężać, w miarę jak skłonność do ryzyka inwestorów będzie wzrastać. W okresach bessy marże wzrastają ze względu na tzw. ucieczkę do jakości.

Marże - Spredy obligacji