Metoda odraczania (ulg podatkowych)

1642

Metoda odraczania (ulg podatkowych)

Obniżenie obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego (dla celów sprawozdawczości finansowej) przez amortyzację ulg podatkowych przez okres użytkowania składnika aktywów będącego podstawą danej ulgi. Patrz również ulga podatkowa od składnika aktywów, ujęcie jednorazowe – gdzie cała kwota ulgi ujmowana jest w okresie jej uzyskania. Należy pamiętać, że bez względu na zastosowaną metodę księgową, podatnik uzyskuje korzyści z ulgi podatkowej od razu.

Zobacz: Metoda liniowa (amortyzacji)