Międzynarodowa Federacja Księgowych

2072

Międzynarodowa Federacja Księgowych

Globalna instytucja z siedzibą w Nowym Jorku zrzeszająca organizacje zawodowe biegłych rewidentów. IFAC współpracuje ze 163 organizacjami członkowskimi w 120 krajach. Jej zadaniem jest ochrona interesu publicznego przez działania na rzecz zapewnienia najwyższej jakości praktyk księgowych na całym świecie. Federacja określiła globalne standardy w zakresie wartości zawodowych, etyki i nadzoru. W skład jej członków wchodzi 2,5 miliona księgowych zatrudnionych w sektorze publicznym, przemyśle, handlu, instytucjach rządowych i placówkach akademickich.

Struktura i sposób zarządzania Federacją pozwalają jej reprezentować stanowiska różnych grup członkowskich, a także współdziałać z zewnętrznymi stronami korzystającymi z usług księgowych lub mającymi wpływ na pracę księgowych. Jednym z najważniejszych aspektów działalności IFAC jest praca na rzecz interesu publicznego, jak tworzenie międzynarodowych standardów w zakresie edukacji księgowej (IAES), w zakresie rewizji finansowej i usług atestacyjnych (IASAS), a także w zakresie etyki (IES). W celu zapewnienia efektywności standardów oraz ich przestrzegania, działania IFAC na rzecz interesu publicznego podlegają niezależnemu nadzorowi ze strony Rady ds. Ochrony Interesu Publicznego.