Płatności jubileuszowe

1388

Płatności jubileuszowe

Zryczałtowane płatności lub inne świadczenia (np. z okazji 25. rocznicy zatrudnienia) wypłacane pracownikom przez pracodawcę po osiągnięciu określonego stażu pracy w przedsiębiorstwie. W rachunkowości wydatki takie księguje się jako koszt okresu, którego dotyczą, nawet przed ich poniesieniem (lub jeżeli kwota jest nieistotna, po prostu zalicza się ją w koszty w momencie poniesienia). Zob. także świadczenia emerytalne.