Przedsięwzięcia pozabilansowe

1415

Przedsięwzięcia pozabilansowe

Rodzaj działalności zbliżonej charakterem do podmiotu specjalnego przeznaczenia, lecz mającej formę partnerskiej współpracy, którą zgodnie ze standardami rachunkowości można wyłączyć z konsolidacji. Przedsięwzięcia takie są powszechne w transakcjach sekurytyzacji oraz w obrocie instrumentami pochodnymi, gdzie strony działają na zasadzie współpracy. Jeżeli udział w przedsię- wzięciu nie przekracza progowych wymogów (które w amerykańskich ogólnie przyję- tych zasadach rachunkowości (GAAP) ustalone były jako udział w kapitale wynoszący 3% łącznych aktywów, a po Enronie na poziomie 10%) i nie wiążą się z nimi żadne gwarancje chroniące uczestników przedsięwzięcia przed stratami, zarówno aktywa, jak i zobowiązania przedsięwzięć pozabilansowych nie są uznawane za część odrębnej spółki.

Przedsięwzięcia pozabilansowe