Rachunkowość oparta na wartości rynkowej

1392

Rachunkowość oparta na wartości rynkowej

Metoda prowadzenia rachunkowości polegająca na wykazywaniu aktywów i pasywów według ich aktualnej wartości rynkowej.

Rachunkowość oparta na wartości rynkowej

Zysk według tej metody definiowany jest jako zmiana wartości przedsiębiorstwa netto w kolejnych okresach obrachunkowych, skorygowana o transakcje przeprowadzone z akcjonariuszami (takie jak wypłata dywidend lub emisja nowych akcji). Podstawową zaletą rachunkowości opartej na wartości rynkowej jest rzetelne odzwierciedlanie rzeczywistości ekonomicznej. Nie wymaga ona również dokonywania alokacji, jakie konieczne są dla zapewnienia współmierności przychodów i kosztów przy stosowaniu zasady kosztu historycznego. Natomiast wadą są koszty i problemy związane z pomiarem wartości rynkowych, a także – przy ocenie efektywności zarządzania przedsię- biorstwem – rozróżnienie zysków kapitałowych (na które zarządzanie nie ma wpływu) od zysków wypracowanych w ramach działalności operacyjnej.