Rozszerzone/skorygowane zestawienie obrotów i sald

4040

Rozszerzone/skorygowane zestawienie obrotów i sald

Zestawienie obrotów i sald wyszczególniające w dodatkowych kolumnach korekty o bierne i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, korekty wynikające z inwentaryzacji na koniec okresu, i w razie potrzeby korekty błędów księgowych:

Rozszerzone skorygowane zestawienie obrotów i sald

W oparciu o końcowe zestawienie obrotów i sald, można dokonać zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego.