Wartość sprzedaży netto

4006

Wartość sprzedaży netto – wartość środków pieniężnych uzyskana ze sprzedaży składnika aktywów do wykorzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, po odjęciu wszelkich kosztów związanych z doprowadzeniem do transakcji sprzedaży.

Przykładowo, wartość sprzedaży netto zapasów z produkcji w toku równałaby się ich wartości rynkowej jako wyrobów gotowych (w odróżnieniu od wartości końcowej), pomniejszonej o koszty wykończenia i dostarczenia do nabywcy. W przypadku środka trwałego, wartość sprzedaży netto równałaby się jego wartości rynkowej pomniejszonej o koszty sprzedaży, rozmontowania, dostawy itp.

Zasada ostrożnej wyceny nakazuje wykazywanie wszelkich aktywów przeznaczonych do odsprzedaży lub likwidacji po niższej z dwóch wartości: kosztu historycznego lub wartości sprzedaży netto.