Rozwijać biznes

973

Rozwijać biznes (żargon)

Świadomy i  stały wysiłek w  celu zwiększenia zysków i/lub wskaźnika wzrostu zysku. Może to zostać osiągnięte dzięki wzrostowi sprzedaży, co w konsekwencji bę- dzie wymagało wzrostu zdolności produkcyjnych, a więc zwiększy również potrzeby finansowe. Rozwijanie biznesu oznacza, że firma rośnie, ale rośnie też ryzyko. Jest to przeciwieństwo do pozostawania w niszy rynkowej lub poszukiwania wzrostu wydajności po stronie kosztów. Większość firm instynktownie poszukuje możliwości wzrostu. Rozwijanie biznesu to nazwa, która to podkreśla.