Prognozowane przepływy pieniężne

1042

Przepływy pieniężne obejmujące koszty alternatywne związane z  danym projektem inwestycyjnym. Uwzględnione zostają wszystkie istotne przepływy pieniężne (np. wkłady operacyjne, podatek dochodowy, zmiany kapitału obrotowego, mienie odzyskane), natomiast pomija się przepływy nieistotne (np. koszty utopione). Analiza budżetowania kapitału wykorzystuje zdyskontowane prognozowane przepływy pieniężne i porównuje je z nakładami początkowymi w  celu obliczenia wartości bieżącej netto. Wyzwanie polega tu na szacowaniu przy dużej dozie niepewności.