Sprawozdanie z finansowania

1042

Opis projektu inwestycyjnego wyszczególniający źródła i  sposób wykorzystania środków pieniężnych.

Sprawozdanie z finansowania (projektu-inwestycji) – przykład

Sprawozdanie to jest analogiczne do sprawozdania ze źródeł i wykorzystania środków pieniężnych, będącego częścią sprawozdania finansowego. Skupia się na dwóch kluczowych kwestiach: czy wszystkie koszty zostały ujęte w budżecie i czy ilość pozostających do dyspozycji środków wystarczy do zakoń- czenia projektu. Sprawozdanie z finansowania jest ważnym narzędziem analitycznym, szczególnie przy rozważaniu ewentualności ryzyka niezakończenia projektu.