Synergia – Definicja

3487

Synergia to zjawisko polegające na połączeniu kilku składników w taki sposób, że powstała po złożeniu całość jest większa niż suma poszczególnych części składowych. Efekt synergii występuje oczywiście jedynie w udanych połączeniach – jak dobre małżeństwo czy dobre partnerstwo. W  działalno- ści gospodarczej natomiast idea ta łatwo ulega wypaczeniu. Przykładowo, fuzje przedsiębiorstw często uzasadnia się spodziewanym efektem synergii – np. eliminacją dublujących się kosztów czy ograniczeniem konkurencji. Z każdym jednak połączeniem przedsiębiorstw wiążą się znaczne koszty (takie jak odprawy pracownicze i integracja systemów komputerowych), a także dezorganizacja zarządzania, która negatywnie oddziałuje na obsługę klientów. Połączenie przedsiębiorstw może wykazać nieprawdziwość założeń odnośnie do korzyści spodziewanych po takim kroku. Wiele badań potwierdza, że większość połą- czeń nigdy nie spełnia pokładanych w nich nadziei na efekt synergii. Rachunkowość – według której 2 + 2 = 4 – ma do odegrania ważną rolę jako „weryfikator realności” tego rodzaju wizji.

Synergia