Ujemny kapitał obrotowy

6491

Ujemny kapitał obrotowy to nadwyżka zobowiązań bieżących nad aktywami bieżącymi. Jeżeli obrót byłby taki sam po stronie aktywów bieżących i  zobowiązań bieżących, przedsiębiorstwo miałoby problem z  płynnością spowodowany nieodpowiednim dopasowaniem przepływów pieniężnych (zobowiązania pochłaniałyby więcej środków pieniężnych, niż generowałyby jej aktywa). Sytuacja taka może jednak być utrzymywana w  przedsiębiorstwie o  zapewnionej kontynuacji działalności pod warunkiem, że rotację aktywów bieżących da się przyspieszyć (np. przez sprzedaż za środki pieniężne lub zarządzanie zapasami w systemie „dokładnie na czas”).

Ujemny kapitał obrotowy

Ujemny kapitał obrotowy oznacza, że kredytodawcy krótkoterminowi są efektywnie źródłem finansowania długoterminowego – co jest w pewnym stopniu niezgodne z  podstawową zasadą finansowania działalności przedsiębiorstw. Mogą oni tolerować taką sytuację albo z powodu silnej pozycji rynkowej dłużnika, albo po prostu przez niedopatrzenie. Hipermarkety np. często mają ujemny kapitał obrotowy ze względu na swoją siłę nabywczą. Dla przedsiębiorstwa o ujemnym kapitale obrotowym lepszym rozwiązaniem może być wcześniejsze spłacenie dostawców, na korzystniejszych warunkach cenowych. Ujemny kapitał obrotowy może również występować w  sytuacjach trudności finansowych, gdy kredytodawcy długoterminowi ogłaszają niedotrzymanie warunków i zmieniają swoje kredyty na krótkoterminowe.