Wskaźnik C/Z do zyskowności

931

Wskaźnik C/Z do zyskowności

Miara stopy zysku, która porównuje zysk przypadający na akcję do ceny rynkowej akcji:

Wskaźnik C Z do zyskowności

Jakie jest znaczenie rentowności? W krótkim okresie inwestujący w akcje szukają zwrotów z akcji w postaci dywidend i zysków z kapitału (porównaj z cał- kowitą stopą zwrotu dla akcjonariuszy – TSR). Dwa źródła TSR mają tendencję do wzajemnego równoważenia się. Zyski, których przedsiębiorstwo nie wypłaca w formie dywidend, są reinwestowane w działalność firmy, generując jej wzrost w przyszłości. W konsekwencji w długim okresie rentowność będzie się zbli- żać do oczekiwanej TSR. Na przykład długoterminowa średnia rentowność na rynku giełdowym USA od 1871 do 1996 roku wynosiła 7,3% rocznie wobec 7,7% rocznie dla porównywalnych TSR. Struktura TSR może być także przedstawiona jako stopa dywidendy i wzrost EPS. Tak więc od 1946 do 1996 roku suma średniej stopy dywidendy 3,75% rocznie i średniego realnego wzrostu EPS 3,25% rocznie wyniosła w przybliżeniu 7,13% jako średnia TSR (porównaj z Fleurietem, s. 75–76).