Wskaźnik forward P/E (Cena/Zysk)

2252

Wskaźnik forward P/E (Cena/Zysk)

Miara wskaźnika cena-zysk C/Z wykorzystująca do obliczeń prognozowane zyski. Choć te szacunki nie są tak wiarygodne jak rzeczywiste zyski, analiza wskaź- nika forward P/E często służy do porównania aktualnych zysków do szacunkowych zysków w przyszłości. Jeśli spodziewany jest wzrost zysków, wskaźnik forward P/E będzie niższy od obecnego wskaźnika P/E. Wskaźnik forward P/E może również służyć do porównywania spółek w perspektywie przyszłościowej.

Wskaźnik forward P E (Cena Zysk)