Wyprzedaż

1112

Wyprzedaż

Stopniowa, lecz stała wyprzedaż i pozbywanie się niezyskownych aktywów przedsiębiorstwa czy zamykanie określonych rodzajów działalności. Przyczyny takiego działania mogą być różne. Aktywa mogą nie odpowiadać przyjętej strategii, mogą generować straty, które istotnie pogarszają sytuację przedsiębiorstwa. Firma może w ramach restrukturyzacji pozbywać się części zadłużenia. Może się też zdarzyć, że sprzedając aktywa za korzystną cenę, firma zwiększa swoje zyski. Wyprzedaż jest przeciwieństwem nakładów kapitałowych, jeśli więc wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych ze sprzedaży lub zamknięcia jest większa niż w razie kontynuacji działań, bardziej opłacalna jest sprzedaż.