Wyjazdowe prezentacje dla inwestorów

917

Wyjazdowe prezentacje dla inwestorów

Wyjazdowe spotkania organizowane przez emitentów papierów wartościowych oraz obsługujące ich banki inwestycyjne w celu zapoznania potencjalnych inwestorów z ofertą emisji. Spotkania takie towarzyszą często pierwszej ofercie publicznej, stymulując zainteresowanie inwestorów – przy czym zwykle przeznaczone są dla wybranych inwestorów instytucjonalnych. Mimo iż prospekt emisyjny czy analiza inwestycji zawierać mogą informacje wystarczające do oceny inwestycji, „objazdówka” ma większą siłę promocyjną, ponieważ składają się na nią dodatkowo prezentacje, wypowiedzi zarządu i kontakty kuluarowe.