Zestawienie zmian w kapitale własnym

2505

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Jeden z elementów sprawozdania finansowego, wyszczególniający źródła pochodzenia kapitału własnego oraz wszelkie zmiany w jego wysokości w danym okresie obrotowym. Sprawozdanie takie może zawierać następujące składniki:

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Kwestią stale dyskutowaną w rachunkowości jest problem sprecyzowania, które transakcje powinny być odnotowywane w rachunku zysków i strat. Zestawienie zmian w kapitale własnym ma na celu uchwycenie transakcji kapitałowych, które nie odzwierciedlają zysku, ale które niemniej jednak powiększają zainwestowany kapitał. Porównaj z zyskiem całkowitym, obejmującym szereg pozycji, które w innym przypadku musia- łyby zostać ujęte bezpośrednio na kontach kapitałowych.