Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie rynków instrumentów finansowych

1008

Rozporządzenie wydane przez Unię Europejską, które ma ujednolicać regulacje rynku giełdowego w całej UE od 2007 roku. Dyrektywa MiFiD ma zasadnicze znaczenie w staraniach o stworzenie jednolitego rynku usług finansowych. Celem dyrektywy jest umożliwienie firmom operowania w całej Unii, jednakże będą one podlegać znormalizowanym przepisom, które wzmocnią ochronę inwestorów.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady w  sprawie rynków instrumentów finansowych

Z powodu zmian w sposobie, w jaki firmy inwestycyjne muszą obracać papierami wartościowymi, obsługiwać klientów, przechowywać dane i przeprowadzać wewnętrzne kontrole, prawdopodobnie wzrosną koszty dostosowania w obszarze informatyki i personelu. Zwłaszcza, w przypadku obrotu dużymi pakietami problematyczne okazały się zaproponowane regulacje dotyczące opóźnienia przekazania informacji do publicznej wiadomości, ponieważ banki inwestycyjne mają obawy odnośnie narażania się na ryzyko rynkowe przy przeprowadzaniu takich transakcji.