Firmy inwestujące w małe, rozwijające się przedsiębiorstwa

1046

Są to fundusze inwestycyjne zamknięte kupujące udziały w firmach niebędących w obrocie giełdowym, które bardzo potrzebują finansowania. Na mocy amerykańskiego prawa podatkowego, jeśli wypłacą 90% swojego dochodu, unikają podatku dochodowego. Akcje firm BDC z kolei są w obrocie giełdowym z wyceną odzwierciedlającą wartość portfela posiadanych akcji lub papierów dłużnych. Przynoszą często wysoki zwrot w związku z ich rolą pożyczkodawców dla substandardowych pożyczkobiorców. Główną cechą firm BDC jest skierowanie kapitału ryzyka do firm, któ- re go potrzebują. Patrz również obligacje śmieciowe.