Głosowanie przez pełnomocników

1004

Formalne przekazanie przez akcjonariuszy praw głosu przysługujących im na rocznym Walnym Zgromadzeniu na rzecz pełnomocników. Praktyka ta stosowana jest zarówno w przypadkach, gdy osobiste uczestnictwo akcjonariusza w zgromadzeniu jest niemożliwe, lub gdy konieczne jest uzyskanie koncentracji głosów w celu przegłosowania konkretnych decyzji. Akcjonariusze z prawem głosu udzielają peł- nomocnictwa (o  zakresie proporcjonalnym do posiadanej liczby udziałów) podpisując formularz przekazujący ich prawo głosu innej osobie, zwykle z obecnego kierownictwa, o ile cieszy się zaufaniem akcjonariusza. Choć głosowanie przez pełnomocników odbywa się ze względów praktycznych, może ono ograniczyć zdrowy ład korporacyjny w sytuacji, gdy prawa głosu skupią się w rękach członków zarządu mających interesy sprzeczne z  interesami akcjonariuszy. W ten sposób głosy pełnomocników zwykle podtrzymują status quo. Czasem zdarzają się „bitwy pełnomocników”, gdy istnieje konkurencja o głosy przekazane innym stronom, kwestionującym status quo. Na przykład akcjonariusze- -aktywiści oraz piraci korporacyjni mogą próbować zmienić kierownictwo lub obecną strategię poprzez zebranie wystarczającej liczby pełnomocnictw, by przegłosować zmiany