Imienny papier wartościowy

1020

Instrument finansowy, którego prawna własność jest odnotowana w księgach emitenta. Jeśli papier wartościowy jest w obrocie na rynku wtórnym, zmiana musi zostać odnotowana. Rejestracja jest przydatna z kilku względów. Umożliwia komunikację z wła- ścicielami papierów wartościowych. W przypadku akcji, mają oni prawo głosu, z którego muszą korzystać za pośrednictwem pełnomocników oraz są powiadamiani o walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Chroni to również posiadaczy przed utratą lub kradzieżą dokumentu w  formie papierowej. Z  kolei papiery wartościowe na okaziciela nie są zarejestrowane i mogą być kupowane i sprzedawane po emisji bez wiedzy emitenta. Celem jest przede wszystkim ułatwienie obrotu lub ewentualnie unikać podatków dochodowych.