Immunizacja portfelem obligacji

1406

Korzystanie z obligacji jako zobowiązania w celu immunizacji przepływu pieniężnego aktywu wrażliwego na oprocentowanie przeciwko ryzyku stopy procentowej. Aktywa wrażliwe na stopę procentową można zawsze zabezpieczyć za pomocą hedgingu dynamicznego. Ale to wymaga stałej regulacji czasu trwania zobowiązań, by dostosować je do stale zmieniającego się terminu ważności aktywów w miarę zbli- żania się terminu ich zapadalności. Można też zamknąć zabezpieczenie wydając zadłużenie o przepływach pieniężnych w tej samej kwocie i terminach, co zabezpieczane aktywa. W ten sposób niezależnie od sytuacji rynkowych stóp procentowych, zyski i straty ze zobowiązania obligacyjnego i aktywów zrekompensują się nawzajem. Choć immunizacja portfelem obligacji daje idealne zabezpieczenie, zorganizowanie wydania zobowiązania dostosowanego do konkretnego schematu przepływów pieniężnych może być trudne lub kosztowne.