Indeks stresu finansowego

1051

Miara potencjału wystąpienia kryzysu finansowego na rynkach kapitałowych. Uwzględnia czynniki takie jak poziom dźwigni na rynkach finansowych, ceny akcji banków oraz kształt krzywych rentowności. Inne indeksy, takie jak Goldmana Sachsa (patrz poniżej) zawierają czynniki związane z pogorszeniem sytuacji rynków finansowych, takie jak ryzyko związane z  zachowaniem kontrahenta, ryzyko utraty płynności, ryzyko luki oraz szerszą awersję do ryzyka (wyrażoną jako stosunek procentowy pieniędzy ulokowanych w funduszach pieniężnych do kapitalizacji rynku papierów wartościowych).

Indeks stresu finansowego