Inwestorzy lokujący w instrumenty dłużne

1039

Inwestorzy rynku kapitałowego, zwłaszcza fundusze hedgingowe, inwestujące w  korporacyjne papiery dłużne oraz kredytowe instrumenty pochodne. Choć początkowo wydaje się to brzmieć jak oksymoron (zakładając, że kredyt jest zwykle rozumiany jako działalność pożyczkowa), odzwierciedla powstanie rynków wtórnych w obrocie instrumentami dłużnymi.