Inwestycje alternatywne

1070

Ogólne określenie różnych klas aktywów innych niż akcje będące w obrocie oraz obligacje klasy inwestycyjnej, które stanowią większość inwestycji na rynku kapitałowym. Mogą do nich należeć:

  • fundusze hedgingowe,
  • obligacje śmieciowe,
  • fundusze typu „private equity”,
  • surowce,
  • nieruchomości,
  • instrumenty pochodne,
  • papiery dłużne lub akcje spółek w trudnej sytuacji finansowej.

Inwestycje alternatywne są zwykle bardziej ryzykowne niż standardowe, ale mogą być uważane za atrakcyjne ze względu na większe zyski. Inwestorzy czę- sto są gotowi zapłacić wyższe opłaty za zarządzanie aktywami specjalistom z dziedziny rynków alternatywnych, z nadzieją na lepsze wyniki (w przeciwień- stwie do uproszczonej strategii stosowanej przez notowane fundusze inwestycyjne, ETF). Inwestycje alternatywne są modne (wzrost o  20% w  2005 roku – „The Economist”, 16 września 2006 roku, s. 85). Po bessie w latach 2000–2002 wielu inwestorów było żądnych zwrotów, które takie inwestycje rzekomo mogą przynieść. Patrz również inwestor alfa.

Inwestycje alternatywne