Kluczowe informacje dla inwestorów

INFORMACJE DLA INWESTORÓW

1523

Kluczowe informacje dla inwestorów – Dokument prawny, który zastępuje poprzednio używane skróty do prospektów emisyjnych.

Jest to dwustronicowy dokument zawierający informacje o podstawowych cechach (sub) funduszu, tj .:

  • 1 / dane umożliwiające identyfikację funduszu,
  • 2 / opis jego polityki i celów inwestycyjnych,
  • 3 / prezentacja wyników lub symulacji do tej pory
  • 4 / kwota opłat i kosztów poniesionych przez uczestników funduszu,
  • 5 / określenie profilu ryzyka, w tym stosunku ryzyka do ryzyka, wraz z wyjaśnieniem ryzyka związanego z inwestowaniem w fundusz.

Struktura dokumentu jest jednolita, co ułatwia porównywanie poszczególnych (sub) funduszy. Zaleca się przeczytanie tego dokumentu inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.