Metody obliczania stóp zwrotu dla krótkoterminowych papierów wartościowych

1023

Stopa zwrotu krótkoterminowych instrumentów rynku pieniężnego, takich jak bony, weksle komercyjne oraz certyfikaty depozytowe, może być podawana jako stopy nominalne (czyli otrzymane odsetki w porównaniu do wartości nominalnej papieru wartościowego) lub jako stopy dochodu (czyli otrzymane odsetki w porównaniu do wartości rynkowej papieru wartościowego). Metoda obliczania oraz liczba dni stosowana w okresach odsetkowych ma źródło w zasadach przyjętych na rynkach, na których handlowano tymi instrumentami. Poniżej różne wzory:

Obliczanie stóp dochodu