Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych

954

Utworzona w roku 1987 organizacja zrzeszająca organy regulujące obrót papierami wartościowymi z ponad 65 krajów. Wysiłki IOSCO skupiają się na koordynacji globalnej działalności komisji papierów wartościowych i  zmierzają do ustanowienia powszechnych, światowych standardów nadzoru nad obrotem papierami wartościowymi. W miarę swoich możliwości organizacja ta promuje także globalizację rynków kapitałowych. IOSCO współpracuje ściśle z Komitetem ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w zakresie tworzenia standardów rachunkowości o zasięgu międzynarodowym. W tej dziedzinie zarówno IOSCO, jak i MSR współzawodniczą o uznanie i autorytet ze swoimi odpowiednikami działającymi w  USA – czyli amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd oraz Radą ds. Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB). Ze względu na fakt, że rynek kapitałowy USA jest największym rynkiem na świecie, te dwie ostatnie organizacje są niezwykle wpływowe.