Nakład początkowy (inwestycje)

2423

Wydatek inicjujący inwestycję w nowy projekt lub wyposażenie. W kalkulacji wartości bieżącej netto (NPV) projektu ujęty jako wartość ujemna i zestawiony z dodatnimi przepływami netto kolejnych lat trwania inwestycji. Wydatek inicjujący nie obejmuje kosztów nieistotnych (takich jak koszty poniesione nieodwołalnie na przygotowanie projektu), zawiera natomiast wszystkie istotne koszty, w tym również inwestycje w kapitał obrotowy. „Inicjujący” sugeruje, że później mogą nastąpić kolejne wydatki (koszty utrzymania i reinwestycje). W związku z nakładem inwestycyjnym pojawiają się dwie istotne kwestie. Po pierwsze, istnieje ryzyko przeciągnięcia inwestycji w czasie, prowadzące do obniżenia NPV i konieczności zwiększenia źródeł finansowania w porównaniu z pierwotnym planem. Po drugie, konieczność pokrycia gotówką wydatku inicjującego, często znacznej wysokości, wywołuje potrzebę zorganizowania źródła finansowania przekraczającego wewnętrzne możliwości spółki.

Nakład początkowy