Ślepy fundusz

1165

Ślepy fundusz

Forma spółki komandytowej, która nie określa planów inwestycyjnych komplementariusza. W ten sposób skonstruowane są zwykle fundusze hedgingowe oraz fundusze typu private equity, aby komplementariusz miał zapewnioną jak największą swobodę. Choć odpowiedzialność jest nieco rozmyta, inwestorzy mogą nadzorować swoje inwestycje dzięki otrzymywaniu regularnych sprawozdań z  działalności funduszu. Ponadto inwestorzy w ślepych funduszach są zwykle doświadczeni i mają duże zaufanie do zarzą- dzających.