Zależność NPV od stopy dyskonta

1673

Zależność NPV od stopy dyskonta

Graficzne przedstawienie różnych wariantów wartości bieżącej netto (NPV) projektu i zmiennej stopy dyskonta. Wraz ze wzrostem stopy dyskonta (i jednoczesnym spadkiem wartości przyszłych przepływów gotówkowych) nastąpi obniżenie NPV. Stopa dyskonta skutkująca NPV równą zero stanowi jej wewnętrzną stopę zwrotu.

Zależność NPV od stopy dyskonta