Walory zabezpieczone hipoteką

1014

Walory zabezpieczone hipoteką

Rodzaj walorów CDO (papiery wartościowe oparte na długu) z  zabezpieczeniem w postaci nieruchomości. Walory te są w obrocie na rynku. Pożyczki wyszukiwane są przez maklerów i  banki komercyjne, a  następnie opakowane w formie rynkowych papierów wartościowych z ratingiem kredytowym. Normalnie wymagane byłoby istnienie zabezpieczenia rzeczowego, aby zmniejszyć ryzyko niedotrzymania warunków, jednakże ze względu na słabe standardy gwarantowania emisji oraz nerwowe rynki kredytowe podczas kryzysu kredytów substandardowych walory zabezpieczone hipoteką stały się synonimem brudnych papierów wartościowych. I to do tego stopnia, że w roku 2008 regulatorzy i banki centralne byli zmuszeni odegrać rolę kupca ostatniej szansy dla tychże papierów.