Wpływy pieniężne

1036

Wpływy pieniężne

Środki pieniężne wygenerowane w wyniku danego przedsięwzięcia lub transakcji. Przykładowo, można powiedzieć, że „wpływy pieniężne z akcji przeprowadzonej przez ochotników zostaną przekazane na cele dobroczynne” lub że „wpływy pieniężne ze sprzedaży środków trwałych osiągnę- ły znaczną kwotę”. Przez wpływy pieniężne rozumie się wpływy pieniężne brutto – w odróżnieniu od kalkulacji zysku, który jest wielkością netto, po odliczeniu kosztów. W wymienionym wyżej przykładzie środków trwałych, aby obliczyć kwotę zysku z ich sprzedaży, należałoby od wpływów pieniężnych odjąć wartość księgową netto tych środków, koszty sprzedaży i podatki związane z transakcją.