Wskaźniki działalności

905

Wskaźniki działalności

Grupa wskaźników finansowych opisujących relacje pomiędzy pozycjami bilansu a odpowiednimi działaniami wymienionymi w rachunku zysków i strat. Ogólnie im wyższy obrót lub im krótsze „wiekowanie” należności w czasie, tym bardziej produktywnie wykorzystywane są środki (lub, w przypadku pasywów, tym mniejszego potrzeba kredytu). Wskaźniki działalności są szczególnie przydatne przy ocenie kapitału obrotowego, który powinien być na bieżąco uzupełniany, tak aby nie zakłócić cyklu gotówkowego.

Wskaźniki działalności

Patrz również równanie Du Ponta.