Wskaźniki pokrycia (obsługi) długu

1928

Wskaźniki pokrycia (obsługi) długu

Rodzaj wskaźników finansowych, które koncentrują się na zależno- ściach pomiędzy zyskami lub przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej a zadłużeniem. Pozwalają zmierzyć zdolność dłużnika do obsługi długu. Niektóre spośród popularnych wskaźników i ich przybliżone poziomy odniesienia poniżej:

Wskaźniki pokrycia (obsługi) długu

Wskaźniki pokrycia długu, które koncentrują się na odsetkach, lepiej służą ocenie sytuacji dużych korporacyjnych dłużników z dostępem do rynków kapitałowych. Tacy dłużnicy mogą dokonać refinansowania długu i dzięki temu w praktyce nigdy nie są zmuszeni do obniżenia poziomu zadłużenia. W ich przypadku ocena zdolności spłaty kosztu kapitału (odsetek) jest najistotniejsza. Dla mniejszych przedsiębiorstw, które muszą spłacać zadłużenie, wskaźniki pokrycia długu powinny uwzględniać spłatę części kapitałowej długu oraz raty. Wskaźniki pokrycia długu są powszechnie stosowane w ocenie kondycji finansowej podmiotów występujących o pożyczkę lub emitujących obligacje.