Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

967

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Popularny wskaźnik badania wypłacalności i miernik dźwigni finansowej:

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Mogą istnieć warianty. Jako zadłużenie można przyjąć ogólny poziom zadłużenia lub wyłącznie zadłużenie długoterminowe. Kapitał może być liczony według wartości księgowej lub po cenie rynkowej. Jak w  przypadku większości wskaźników finansowych wybór zależy od potrzeb analityka. Jedyną trudno- ścią przy ustalaniu tego prostego wskaźnika są pewne pozycje bilansowe nale- żące do „kategorii niedookreślonej”, takie jak zobowiązania podporządkowane, podatek odroczony oraz akcje preferencyjne, które łączą cechy zadłużenia i kapitału własnego. Ogólna reguła przy ocenie „na oko” sugeruje, że wartość wskaźnika przekraczająca 1:1 zaczyna przypominać agresywną dźwignię.

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Stosunek zadłużenia do kapitału własnego