Co to jest trend ?

trendy:wzrostowy,sapdkowy,horyzontalny

3270

Trend jest to po prostu kierunek, w którym podąża rynek. Jak wiemy ceny nie poruszają się w liniach prostych, ich ruchy to serie zygzaków przypominających następujące po sobie fale z dość wyraźnymi wierzchołkami i dołkami, właśnie kierunek, jaki przyjmują kolejne szczyty i dołki, stanowi o trędzie rynkowym. Charakter trendu zależy od tego, czy punkty te układają się coraz wyżej, coraz niżej czy horyzontalnie. Trend wzrostowy należało by zdefinjować jako serię coraz wyżej położonych szczytów i dołków, trend spadkowy na odwrót – jako serię opadających szczytów i dołków, szczyty i dołki układające się na podobnych poziomach oznaczały by trend boczny.

trend wzrostowy spadkowy horyzontalny

Trend

Pojęcie trendu ma podstawowe znaczenie dla analizy technicznej rynku. Wszystkie narzędzia, jakimi posługuje się analityk, a mianowicie linie wsparcia i oporu, formacje cenowe, średnie kroczące, linie trendu itd. – służą do badania trendu rynkowego,które ma pomóc w podjęciu właściwej decyzji. Często słyszy się powiedzenia: „Nie walcz z trendem”, „Trend jest Twoim sprzymierzeńcem” jest to podstawowa zasada inwestowania na rynkach finansowych

trendy giełda forex

Trendy występujące w notowaniach

Linie wsparcia i oporu

  Opisując pojęcie trendu powiedzieliśmy, że ruch cen ustanawia kolejne szczyty i dołki, zaś kierunek w jakim się układają, decyduje o charakterze trendu. Punkty te mają w analizie technicznej swoje nazwy, są to punkty oporu i wsparcia. Punkty odbicia zniżek nazywane są wsparciem, w punktach tych spadki zostają powstrzymane a ceny ponownie idą w górę. Linia oporu jest przeciwieństwem linii wsparcia i stanowi pewien poziom cen, na którym presja ze strony sprzedających jest silniejsza od popytu, w rezultacie czego ceny cofają się.

trend wsparcie i opór

Widzimy tu coraz wyżej położone linie wsparcia i oporu w trendzie wzrostowym. Punkty 2 i 4 wyznaczają poziomy wsparcia, którymi są zazwyczaj dna poprzednich spadków. Punkty 1 i 3 wyznaczają poziomy oporu, którymi są na ogół szczyty poprzednich zwyżek.

Formacja głowy i ramion – RGR

  Formacja głowy i ramion zapowiadająca odwrócenie trendu wzrostowego. Lewe i prawe ramię (A i E) znajdują się niemal na tej samej wysokości. Głowa ( C ) jest położona wyżej niż oba ramiona. Rzeczą istotna jest spadek wolumenu towarzyszący powstawaniu każdego z tych wierzchołków. Formacja zostaje ukształtowana po przerwaniu linii szyi ( 2 ). Minimalny zakres spadków wyznaczony jest przez odległość w pionie pomiędzy szczytem głowy a linia szyi; odległość tę odmierza się od punktu przecięcia linii szyi w dół. Często występuje tu również ruch powrotny do linii szyi ( G ), który jednak nie powinien jej przekraczać.

trend formacja głowy i ramion rgr

Zobacz także: